Opalescence tandblegningsprodukter fås udelukkende på tandklinikker.

Vilkår og betingelser for brug

Ejerskab af websteder; Accept af vilkår og betingelser for brug

Disse Vilkår og betingelser for brug ("Vilkår") styrer din adgang til og brug af webstederne, mobile versioner af webstederne og mobile apps ("Websteder"), som indeholder links til, viser eller henviser til disse Vilkår, som ejes af Ultradent Products, Inc. ("Ultradent"). Ved at tilgå, besøge eller bruge Webstederne accepterer du og giver dit samtykke til at være underlagt disse Vilkår, og at overholde alle gældende love og bestemmelser. Læs disse Vilkår omhyggeligt. Hvis du ikke kan acceptere disse Vilkår, må du ikke tilgå eller bruge Webstederne.

Ultradent forbeholder sig ret til, når som helst, efter egen vurdering og uden at underrette dig, at ændre på enhver del af Webstederne og disse Vilkår. Du bedes kontrollere disse Vilkår, herunder Databeskyttelsespolitikken regelmæssigt med henblik på ændringer. Din fortsatte brug af Webstederne efter meddelelsen om ændringerne, udgør din accept af og samtykke til disse ændringer.

Brug af Websteder

Siderne og alt indhold og materiale, de indeholder, gøres tilgængelige gennem Webstederne, herunder logoer, tekst, grafik, billeder, information, data, lyd, video eller andet indhold og materiale ("Indhold") er beskyttet af lovgivning om ophavsret, patent- og varemærke og billedmærker samt en række andre intellektuelle ejendomsrettigheder og love vedrørende illoyal konkurrence. Så længe du overholder disse Vilkår, giver Ultradent dig begrænset, tilbagekaldelig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv tilladelse til at bruge, se, få adgang til og downloade materialer fra Webstederne, men udelukkende til ikke-kommerciel, personlig brug. Al anden brug af disse Websteder er forbudt. Ethvert brud på disse Vilkår vil medføre øjeblikkelig tilbagekaldelse af den udstedte licens i dette afsnit og uden underretning af dig.

Bortset fra den begrænsede tilladelse i det foregående afsnit giver Ultradent dig ingen udtrykkelige eller underforståede rettigheder eller licenser i henhold til patenter, varemærker, ophavsrettigheder, immaterielle rettigheder eller ejendomsrettigheder. Du godtager ikke at kopiere, reproducere, sende, distribuere, ændre på, udsende, transmittere, offentliggøre eller på anden vis bruge nogen del af Webstederne eller Indholdet i offentligt eller kommercielt øjemed eller kopiere eller sende materiale, der vises på Webstederne på en hvilken som helst netværkscomputer eller server, uden Ultradents forudgående skriftlige samtykke. Du må kun bruge Indhold, der kan downloades fra Webstederne, til personlig, ikke-kommerciel brug, og forudsat at du accepterer ikke at ændre indholdet på nogen måde og ikke at fjerne, slette eller ændre ophavsrettigheder, varemærker eller andre meddelelser.

Databeskyttelse

Din brug af Webstederne er underlagt Ultradents Databeskyttelsespolitik, som er tilgængelig under Ultradents Databeskyttelsespolitik ("Databeskyttelsespolitik"), og hvis betingelser udgør en del af disse Vilkår gennem denne henvisning. Ved at bruge Webstederne godtager du og accepterer, at du har læst Databeskyttelsespolitikken og godtager dens betingelser.

Varemærker

De varemærker, der vises på Webstederne, er registrerede og uregistrerede varemærker ejet af, licenseret til eller, hvor det er påkrævet, eller anvendes med tilladelse fra Ultradent, og de må ikke gengives, kopieres eller manipuleres på nogen måde uden forudgående skriftligt samtykke fra varemærkets indehaver. Du forbydes på det strengeste at misbruge varemærkerne, som vises på Webstederne.

Indhold fra tredjeparter

Webstederne kan omfatte indhold fra tredjeparter og/eller links til indhold fra tredjeparter, såsom websteder eller materialer, der ejes og styres af andre organisationer og individer ("Indhold fra tredjeparter"). Ultradent er ikke ansvarlig og stiller ingen garanti om nøjagtighed, effektivitet, aktualitet eller egnethed af tredjepartsindhold. Når du tilgår et hvilket som helst Tredjepartsindhold via Webstederne anerkender og accepterer du, at det er på egen risiko, og at Ultradent ikke har noget retligt ansvar i forbindelse med din brug af eller adgang til sådant Tredjepartsindhold.

Produkttilgængelighed

Du forstår og godtager, at Ultradents produkter, tjenester, eller programmer, som beskrives, henvises til, udbydes eller tilbydes på Webstederne muligvis ikke vil være tilgængelig på alle geografiske lokaliteter, eller de kan være tilgængelige i forskellig form eller på forskellige lokaliteter. Ultradent forbeholder sig retten til efter eget skøn at begrænse udbydelse af ethvert produkt, tjeneste eller program til enhver person eller geografisk område. Hvis du tilgår Websteder fra uden for USA, gør du dette på eget ansvar, og du alene er ansvarlig for at overholde gældende lokal lovgivning. Ethvert udbud af andre produkter, tjenester eller programmer på Webstederne er ugyldigt, hvor det er forbudt.

Opsigelse af tjeneste

Du anerkender og godtager, at Ultradent efter eget skøn og uden forudgående varsel kan opsige eller suspendere din adgang til Webstederne, hvis Ultradent afgør, at du har overtrådt disse Vilkår eller andre aftaler eller retningslinjer, der måtte være forbundet med din brug af Webstederne eller Indholdet, og at Ultradent søger andre retsmidler, der er tilgængelige gennem lovgivningen eller equity. Ydermere godtager du, at Ultradent kan opsige eller suspendere din adgang til Webstederne i tilfælde af en (1) anmodning herom fra retshåndhævende myndighed eller et andet statsligt organ; (2) en anmodning fra dig om at slette din konto; (3) ændring af Webstederne eller en del af Webstederne, eller enhver gældende politik eller betingelse; (4) nedlæggelse af Webstederne eller uventede tekniske problemer eller problemer eller (5) hvor Ultradent vurderer, efter eget skøn, at en sådan opsigelse eller suspension er påkrævet i henhold til gældende lovgivning eller på anden måde er hensigtsmæssig. Du godtager, at Ultradent under ingen omstændigheder, kan holdes ansvarlig for skader, som skyldes afbrydelse af din adgang til Webstederne eller Indholdet.

Skadeserstatning

Du accepterer at forsvare og holde Ultradent og dets datterselskaber, embedsmænd, direktører, medarbejdere, repræsentanter, efterfølgere og rettighedserhververe skadesløse over for ethvert krav, skade, forpligtelse, tab, erstatningsansvar, omkostninger eller gæld og udgifter (herunder men ikke begrænset til advokatsalærer) som følge af (1) din brug af og adgang til Webstederne eller Indholdet (2) dit brud på enhver bestemmelse i disse Vilkår, eller (3) din overtrædelse af gældende lovgivning og bestemmelser. Ultradent forbeholder sig retten til, på din regning, at påtage sig forsvar og kontrol af ethvert anliggende, for hvilket du er forpligtet til at holde Ultradent skadesløs, og du indvilliger i at samarbejde med Ultradents forsvar ved sådanne krav. Du accepterer ikke at afvikle et sådant anliggende uden Ultradents forudgående skriftlige samtykke.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsninger

WEBSTEDET OG DETS INDHOLD LEVERES TIL DIG SOM "DET ER" OG "FORELIGGER" OG DET ER UDELUKKENDE "TILGÆNGELIGT" FOR DIG I INFORMATIVT ØJEMED UDEN NOGEN SOM HELST LØFTER ELLER GARANTIER. ULTRADENT FRASKRIVER SIG I DET VIDEST MULIGT OMFANG, LOVEN TILLADER DET, ENHVER GARANTI OM NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED AF OPLYSNINGERNE ELLER ANDRE GARANTIER AF ENHVER ART, HERUNDER ENHVER STILTIENDE GARANTI OM KVALITET, SALGBARHED, EGNETHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER OM IKKE-KRÆNKELSE. ALLE OPLYSNINGER, DER GIVES PÅ WEBSTEDERNE KAN ÆNDRES UDEN AT UNDERRETTE DIG.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL ULTRADENT KUNNE HOLDES ANSVARLIG OVER FOR NOGEN PART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER FORBUNDET MED BRUG AF WEBSTEDERNE ELLER AFHÆNGIGHED AF ADGANG TIL NOGET INDHOLD VIA WEBSTEDERNE ELLER TREDJEPARTSINDHOLD, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER SOM FØLGE AF TAB AF FORTJENESTE, DRIFTSAFBRYDELSER ELLER TAB AF DATA, HELLER IKKE SELV OM ULTRADENT ER BLEVET UDTRYKKELIGT UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DU PÅTAGER DIG DET FULDE ANSVAR FOR DIN BRUG AF DISSE WEBSTEDER OG ETHVERT INDHOLD ELLER INDHOLD FRA TREDJEPART, SOM UDBYDES PÅ WEBSTEDERNE. DIT ENESTE RETSMIDDEL MOD ULTRADENT I TILFÆLDE AF UTILFREDSHED MED WEBSTEDERNE, ER AT OPHØRE MED AT BRUGE WEBSTEDERNE. DENNE BEGRÆNSNING AF RETTIGHEDER ER EN DEL AF AFTALEN MELLEM DIG OG ULTRADENT. ULTRADENT FREMSÆTTER I INTET OMFANG GARANTIER OM, AT WEBSTEDERNE VIL FORBLIVE UDEN AFBRYDELSER, AKTUELLE; SIKRE ELLER FEJLFRI. ULTRADENT PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL ELLER UDELADELSER I INDHOLDET ELLER INDHOLD FRA TREDJEPARTER, SOM WEBSTEDERNE HENVISER TIL ELLER INDEHOLDER LINKS TIL.

Lovvalg og bilæggelse af tvister

Du godtager, at alle anliggender, der vedrører din adgang til eller brug af Webstederne eller indholdet, herunder tvister, er underlagt lovgivningen i USA, og lovgivningen i staten Utah, uden hensyntagen til modstridende lovbestemmelser. Du godtager den personlige jurisdiktion og lokalitet i staten og føderale domstole i Salt Lake City, Utah, og frafalder enhver indsigelse mod en sådan jurisdiktion eller lokalitet. Den foregående bestemmelse vedrørende lokaliteten gælder ikke, hvis du er forbruger baseret i EU. Hvis du er forbruger baseret i EU, kan du fremsætte krav ved domstolene i det land, hvor du bor. Ethvert krav, som du måtte fremsætte i forbindelse med disse Vilkår eller Webstederne, skal påbegyndes inden for (1) år, efter at kravet eller årsagen til kravet opstod, ellers vil det blive afvist. Der kan ikke søges om eller modtages erstatning for andre skader end udlæg, bortset fra at den rådende part har ret til dækning af omkostninger og advokatsalærer.

Generelt

Disse Vilkår udgør hele aftalen mellem dig og Ultradent med hensyn til din brug af Webstederne og erstatter eventuelle andre skriftlige eller mundtlige aftaler eller forståelser med hensyn til ovenstående. Ultradents manglende håndhævelse i forbindelse med et brud på et hvilket som helst Vilkår herunder må ikke fortolkes som en undtagelse fra nogen af bestemmelserne her i disse Vilkår eller afgivelse af nogen af de rettigheder, som Ultradent har til håndhæve disse Vilkår, og ethvert adfærdskodeks mellem Ultradent og dig eller nogen tredjepart må heller ikke fortolkes som en ændring af nogen bestemmelse i disse Vilkår. Ultradent vil ikke acceptere nogen modtilbud til disse Vilkår og alle sådanne tilbud er hermed kategorisk afvist. I tilfælde af hvor en hvilken som helst bestemmelse her i disse Vilkår vurderes af den kompetente retsmyndighed til at være ugyldig eller anfægtelig i nogen henseende, skal denne bestemmelse begrænses eller elimineres i det mindst mulige nødvendige omfang og/eller erstattes af en gyldig bestemmelse for at afhjælpe ugyldigheden eller anfægteligheden, og gyldigheden af resten af disse Vilkår forbliver upåvirket, således at disse Vilkår forbliver i fuld kraft og med fuld virkning. Disse Vilkår og enhver rettighed, licens, der gives herunder, må ikke overføres eller tildeles af dig, men skal tildeles af Ultradent uden begrænsninger.

© 2024 Ultradent Products, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.